قالاۋلىلار اۋىلدارعا اتتانادى

184
0
بولىسۋ:

دەپۋتاتتاردىڭ اۋىل-ايماقتاعى كەزدەسۋلەرىندە حالىقتىڭ الەۋمەتتىك ماسەلەلەرى باستى نازاردا بولادى. پالاتا سپيكەرى نۇرلان نىعماتۋليننىڭ توراعالىعىمەن ماجىلىس بيۋروسى وتتى.

جيىندا قارالعان نەگىزگى ماسە­لە بيىلعى 30 ساۋىر مەن 7 مامىر ارالىعىندا ماجىلىس دەپۋ­تاتتارىنىڭ وڭىرلەرگە ساپا­رىنا قاتىستى بولدى.
ماجىلىس توراعاسى اتاپ وتكەن­­دەي, دەپۋتاتتاردىڭ حا­لىق­­­­پەن كەزدەسۋلەرىندە بىرىن­شى كەزەكتە, ەلباسى نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ الەۋمەتتىك باس­­تامالارىنىڭ جۇزە­­گە اسى­رى­لۋ بارىسىنا, ونىڭ ىشىن­­دە, تۇر­مىسى تومەن جانە كوپ­بالا­لى وتباسىلاردى قولداۋ شارا­­­لا­رىنا ەرەكشە كوڭىل بولى­نە­دى.
دەپۋتاتتار جۇرتشىلىقپەن جۇزدەسۋ بارىسىندا وسى باعىت­تا قابىلدانعان زاڭنا­مالىق تۇزەتۋ­لەر, سونداي-اق جالپى زاڭ شى­عا­رۋ­شىلىق جۇمىستار جونىندە بايان­دايدى.
پارلامەنتشىلەر وندىرىس ورىن­دارىندا, اۋىلشارۋا­شىلىق جانە الەۋمەتتىك نىسانداردا بو­لىپ, ەڭبەك ۇجىمدارىمەن جانە جاس­تارمەن اڭگىمەلەسەدى, سونى­مەن قاتار قوعامدىق قابىلداۋ وتكى­زىپ, ازاماتتاردى مازالاعان جەكە ماسەلەلەرىن تىڭدايدى دەپ جوسپارلانۋدا.
بارلىق ۇش پارلامەنتتىك فراكتسييالارداعى جانە قازاق­ستان حالقى اسسامبلەياسى اتى­نان ساي­لان­عان ماجىلىس دەپۋ­تاتتارى­نىڭ حالىقپەن كەز­دەسۋى تەك وب­لىس, اۋ­دان ورتا­لىق­تارىمەن شەكتەل­مەي, شال­عاي­داعى ەلدى­مەكەندەردى دە قامتي­تىن بولادى.

ايحان شارىپ

بولىسۋ: