اربا اپارىپ بەرەدى

554
0
بولىسۋ:

كوشباسشى پارتييا ار ازاماتتىڭ مۇمكىندىگىنشە قوعام ومىرىنە ەتەنە ارالاسۋىنا جاعداي جاساپ, ولارعا قولداۋ كورسەتۋدە بەلسەندى جۇمىستار اتقارىپ جاتىر. بۇگىندە ەلدىمەكەن تۇرعىندارىنىڭ وتىنىشتەرىن تىڭداپ, ولار مۇقتاج بولىپ وتىرعان جاعدايلاردىڭ وڭ شەشىمىن تابۋىنا كوشپەلى قابىلداۋدىڭ ىقپالى زور بولىپ وتىر.

اتىراۋ وبلىسى قىزىلقوعا اۋداندىق «نۇر وتان» پارتييا فيليالى توراعاسىنىڭ بىرىنشى ورىنباسارى البەرت اققاينانوۆ, اۋداندىق جۇمىسپەن قامتۋ, الەۋ­مەتتىك باعدارلامالار جانە ازا­مات­تىق حال اكتىلەرىن تىركەۋ بولى­مى­نىڭ باسشىسى ب.سالىقوۆ, بولى­مى­نىڭ باس مامانى گ.وتەۋعاليەۆا­لار كوزى­دى­عارا اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ ورتالىعى قونىستانۋ اۋىلىندا «كەدەرگىسىز كەلەشەك» پارتييالىق جوباسى ايا­سىندا مۇمكىندىگى شەك­تەۋلى ازامات­تاردى قابىلدادى.
قابىلداۋعا كوزىدىعارا اۋىل­دىق وكرۋگىنىڭ اكىمى, «كوزدىعارا» باس­تاۋىش پارتييا ۇيىمىنىڭ توراعاسى ب.قابەسوۆ, دارىگەرلىك امبۋلا­تورييانىڭ دارىگەرى ج.قوجاح­مە­توۆا­لار قاتىستى. قابىل­داۋ با­رىسىندا قونىستانۋ, قوسقۇلاق, بۇيرەك اۋىلدارىنىڭ جەتى تۇر­عىنىنىڭ تۇرعىن ۇيمەن قامتۋ, تەگىن دارى-دارمەكتىڭ جە­تىسپەۋى, جۇمىسپەن قامتۋ جونىن­دەگى وتى­نىشتەرى تىڭدالىپ, ولاردى شەشۋ ماسەلەسى باقىلاۋعا الىندى.
قابىلداۋ سوڭىندا قىزىلقوعا اۋداندىق پارتييا فيليالى تورا­عاسىنىڭ بىرىنشى ورىنباسارى ا.اققاينانوۆ, «كوزدىعارا» باستاۋىش پارتييا ۇيىمىنىڭ تو­راعاسى ب.قابەسوۆپەن بىرگە ار­ناۋلى جۇرىپ-تۇرۋ قۇرالىنا مۇقتاج قو­نىستانۋ اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى س.قۇلعاليەۆا مەن بالا كۇننەن بىرىنشى توپ مۇگەدەكتىگىمەن قامقورلىقتا تۇرعان ن.ەلتاەۆتاردىڭ شاڭىراعىندا بو­لىپ, ولارعا دەمەۋشىلىك جولمەن الىن­عان مۇگەدەكتەرگە ارنالعان اربا­لاردى تابىس ەتتى.

تۇرسىن جۇمابەكقىزى,
اتىراۋ وبلىسى

 

بولىسۋ: