جاستارعا بەرىلگەن جاڭا مۇمكىندىك

1161
1
بولىسۋ:

«نۇر وتان» پارتيياسى قازاقستان جازۋشىلار وداعىمەن بىرلەسىپ, جاس اقىن-جازۋشىلار اراسىندا «ۇلى دالا» رەسپۋبليكالىق شىعارماشىلىق بايقاۋىن جارييالادى. بۇل جونىندە پارتييا توراعاسىنىڭ بىرىنشى ورىنباسارى ماۋلەن اشىمباەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسييالار قىزمەتىندە وتكەن ارنايى بريفينگتە مالىمدەدى. اتالعان ىس-شاراعا «نۇر وتان» پارتيياسى توراعاسىنىڭ بىرىنشى ورىنباسارىمەن بىرگە بەلگىلى جازۋشى, دراماتۋرگ, قوعام قايراتكەرى تولەن ابدىك, پۋبليتسيست, ماجىلىس دەپۋتاتى ساۋىتبەك ابدراحمانوۆ جانە قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ سەكرەتاريات مۇشەسى نەسىپبەك ايتۇلى قاتىستى.

ەلباسىنىڭ «ۇلى دالانىڭ جەتى قىرى» ما­قالاسىندا تاريحي سانانى جاڭعىر­تۋ­دىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارى كورسەتىلگەنى بەلگىلى. بۇگىندە ەلىمىز بويىنشا وسى يگى باس­تامالاردى جۇزەگە اسىرۋ جۇمىستارى قول­عا الىنىپ, جاڭا مەجەلەر انىقتالۋدا. بۇل رەتتە ەلباسىنىڭ سەنىمدى تىرەگى رە­تىندە «نۇر وتان» پارتيياسى دا بەلسەندى ارە­كەت ەتۋدە. العاش بولىپ سوز العان
«نۇر­ وتان» پارتيياسى توراعاسىنىڭ بىرىن­شى ورىن­باسارى وسى ماسەلەلەر جونىندە اي­تىپ, ەلباسى ماقالاسىنىڭ مانى مەن ماڭى­زىنا توقتالىپ وتتى. ول بۇل ماقا­لا­نىڭ ۇلت تاريحىن تانۋدىڭ جاڭا كەزەڭىن باس­تاپ بەرگەنىن جانە بىزدىڭ الەمدىك ور­كەنيەت پەن جاھاندىق دامۋعا قوسقان ۇلە­سىمىزدى قايتادان زەردەلەپ, دۇنيە جۇزىنە جاڭاشا دارىپتەۋگە ۇندەيتىنىن ايتتى.
سونىمەن قاتار ماۋلەن اشىمباەۆ مەم­لەكەت باسشىسى وز ماقالاسىندا تا­ريحي سانانى جاڭعىرتۋدىڭ نەگىزگى باسىم­دىق­تارىن ايقىنداپ بەرگەنىن جانە ولار­دى جۇزەگە اسىرۋعا «نۇر وتان» پار­تييا­سىنىڭ دا بەلسەندى قاتىساتىنىنا نازار اۋدارىپ, «ۇلى دالا» شىعارماشىلىق بايقاۋىنىڭ باستالعانىن جارييالادى.
– بۇل بايقاۋ ەلباسىمىزدىڭ «بو­لا­شاق­قا باعدار: رۋحاني جاڭعىرۋ» جانە وت­كەن اپتادا جارييالانعان «ۇلى دالانىڭ جەتى قىرى» اتتى باعدارلامالىق ماقالا­لا­رىندا ايتىلعان يدەيالار مەن قۇندى­لىق­­تاردى دارىپتەۋگە باعىتتالعان قوعام­دىق ىس-شارا. «ۇلى دالانىڭ جەتى قىرى» اتتى ماقالا جارييالانعالى بەرى ەلىمىزدە اۋ­قىمدى تالقىلاۋلار وتۋدە. بۇل ماقالا ەلىمىزدىڭ رۋحاني ومىرىندەگى ەلەۋلى وقيعا رە­تىندە قابىلدانىپ, سول سالاعا تىڭ سەر­پىن بەردى. سوندىقتان ماقالادا ايتىلعان با­سىمدىقتار – تاريحي سانامىزدى جاڭ­عىرتۋعا مول مۇمكىندىك بەرەتىن ماڭىزدى قادام, – دەدى ماۋلەن اشىمباەۆ.
سونداي-اق پارتييا توراعاسىنىڭ بى­رىن­شى ورىنباسارى تاريحي سانانى جاڭ­عىرتۋ ۇلتتىق سانانى قالىپتاستىرۋدىڭ نەگىزگى شارتتارىنىڭ بىرى ەكەنىنە نازار اۋداردى.
– ەلباسىنىڭ ماقالاسى – تاريحي, ۇلت­تىق سانامىزدى جاڭعىرتىپ, تاۋەلسىز­دىگى­مىز بەن مەملەكەتتىگىمىزدى ودان ارى كۇ­شەيتۋگە باعىتتالعان ۇلكەن ەڭبەك. وسى با­سىم­دىقتاردى جۇزەگە اسىرۋعا ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار جانە ساياسي پارتييالارمەن بىرگە زييالى قاۋىم وكىلدەرى دە بەلسەنە قا­تىسقانى ابزال. سوندىقتان ارنايى باي­قاۋ جارييالاپ, قوعامىمىزدىڭ رۋحاني جاڭ­عىرۋىنا اسەر ەتەتىن ەڭبەكتەردى جانە تاري­حىمىزداعى ۇلى تۇلعالاردىڭ ونەگەلى ومى­رىن ناسيحاتتايتىن شىعارمالاردى قول­داپ, جاڭا جۇمىستاردىڭ جازىلۋىنا وزى­مىزدىڭ ۇلەسىمىزدى قوسۋدى كوزدەپ وتىر­مىز. بۇل بايقاۋدىڭ فورماتى مەن ماڭى­زىن جازۋشىلار وداعىمەن پىسىقتاپ, ال­دىن الا تالقىلادىق. الداعى ۋاقىتتا جاس قالامگەرلەرىمىز وسى بايقاۋ ارقىلى ەل­باسى ماقالاسىندا ايتىلعان قۇندى­لىقتار مەن يدەيالاردى دارىپتەۋگە جانە ولار­دى جۇزەگە اسىرۋعا وز ۇلەسىن قوسادى دەپ سەنەمىز, – دەدى ماۋلەن اشىمباەۆ.
بايقاۋدىڭ باستى ماقساتى – رۋحاني جاڭ­عىرۋ يدەيالارى مەن قۇندىلىقتارىن دا­رىپتەيتىن قازىرگى زامانعى قازاقستاندىق ادە­بيەتتى دامىتۋ جانە سوعان قولداۋ كور­سەتۋ. سونداي-اق وز شىعارمالارىندا ەلى­مىز­دىڭ رۋحاني جاڭعىرۋى مەن دامۋىن سۋ­رەت­تەيتىن, قازىرگى زامانعى شىندىقتى تۇ­سىنۋگە جانە قازاقستاندىقتاردىڭ دۇ­نيە­تانىمىن قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتە­تىن تالانتتى جاس ادەبيەتشىلەردى انىقتاپ, ولار­دىڭ ەڭبەگىنە لايىقتى باعا بەرۋ دە كوز­دەلىپ وتىر.
بايقاۋعا 18 بەن 40 جاس ارالىعىنداعى قا­­لامگەرلەر قاتىسا الادى. قاتىسۋ­شى­لاردىڭ جۇمىستارى 2018 جىلدىڭ 28 قارا­شاسى مەن 2019 جىلدىڭ 15 قاڭتارى ارا­لىعىندا قابىلدانادى. ناتيجەسىندە, «پرو­زا», «پوەزييا», «دراماتۋرگييا, كور­كەم فيلمدەر مەن تەلەسەريال ستسەناريى», «پۋبليتسيستيكا» جانە «بالالارعا ارنال­عان شىعارما» سيياقتى بەس بىردەي اتالىم بويىنشا جەڭىمپازدار مەن جۇلدەگەرلەر انىق­تالماق. ار اتالىم بويىنشا جەڭىم­پاز بەن ەكىنشى جانە ۇشىنشى ورىن العان قاتىسۋشىعا قوماقتى قارجىلاي سىيلىق تاعايىندالعان. ناقتى ايتقاندا, ار اتا­لىم­نىڭ جەڭىمپازىنا – 1,5 ميلليون, 2-ورىن يەگەرلەرىنە – 750 مىڭ, ال 3-ورىن ال­عان قاتىسۋشىلارعا 500 مىڭ تەڭگەدەن بەرىلەدى.
بايقاۋدىڭ باسقا دا شارتتارى تۋرالى «نۇر وتان» پارتيياسىنىڭ رەسمي سايتىن­دا جارييالانعان ەرەجەدە تولىق باياندال­عان.
جالپى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپ­سىرماسىمەن «نۇر وتان» پارتيياسى قا­شان­دا زييالى قاۋىمعا, اقىن-جازۋشى­لار­عا, مادەنيەت پەن ونەر سالاسىندا تەر توگىپ جۇر­گەن بارشا ازاماتتارعا ۇدايى قولداۋ كورسەتىپ كەلە جاتقانى بەلگىلى. وتكەن قازان ايىندا وسى باعىتتاعى جۇمىستاردى ودان ارى جانداندىرۋ ماقساتىندا پارتييا مەن قازاقستان جازۋشىلار وداعى وزارا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىپ, الداعى جۇمىستىڭ باسىم باعىتتارىن ايقىنداپ الدى.
سونىڭ نەگىزىندە پارتييا جاس اقىن-جازۋ­شىلارىمىزدى قولداۋ, ولاردى ىن­تالاندىرۋ ماقساتىندا «رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسى اياسىندا ارنايى بايقاۋ وتكىزۋگە, وسى باعىتتا جازۋشىلار وداعى­مەن بىرلەسىپ «استانا» تەلەارناسىنان كور­سەتىلەتىن ارنايى تەلەباعدارلاما دايىن­داۋعا, قازىرگى زامانعى تەحنولو­گييا­لاردىڭ كومەگىمەن YouTube-تە ارنايى كانال اشىپ, رۋحاني جاڭعىرۋدىڭ قۇندى­لىق­تارىن ناسيحاتتاۋعا جانە پارتييالىق جوبالار اياسىندا جاڭعىرتىلعان ەلىمىز­دەگى كىتاپحانالاردا اقىن-جازۋشىلارمەن كەزدەسۋلەر وتكىزەتىن ارنايى كلۋبتار قۇرۋ­عا قاتىستى ناقتى ىستەردى ۇسىندى. ال­داعى ۋاقىتتا وسى باعىتتا دا تيىستى جۇ­مىستار جۇزەگە اسىرىلماق.
ىس-شارا سوڭىندا بۇقارالىق اقپارات قۇ­رال­دارىنىڭ وكىلدەرى وزدەرىن الاڭدات­قان ساۋالدارىن جولداپ, بۇگىنگى اقپارات­تىق تەحنولوگييانىڭ اقىن-جازۋشىلاردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋداعى رولى, «رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسى اياسىندا پارتييا تاراپىنان اتقارىلىپ جاتقان باسقا دا جۇمىستاردىڭ ماڭىزى جايىندا كەڭىنەن مالىمەتتەر الدى.

تولەن ابدىك, جازۋشى, دراماتۋرگ:


– ەلباسى پارتيياسىنىڭ ادەبيەتكە كوڭىل بولگەنى اقىن-جازۋشىلار قاۋىمىن ەرەكشە قۋانتىپ وتىر. وسىنداي بايقاۋ ۇيىمداستىرىپ, ادەبيەتتىڭ دامۋىنا, جاس­تاردىڭ كورىنۋىنە مۇمكىندىك جاساۋ ۇلكەن جاڭالىق بول­دى. سوندىقتان الدىمەن ريزاشىلىعىمدى بىلدىرگىم كە­لىپ وتىر. سونداي-اق بايقاۋعا قاتىساتىن شىعارمالار ناۋ­قانشىلىققا بوي الدىرماي, تەرەڭ زەرتتەلىپ, ساپالى جا­زىلسا دەگەن تىلەگىم دە بار. ويتكەنى ەلباسىنىڭ «ۇلى دا­لانىڭ جەتى قىرى» ماقالاسى – ۇلكەن بىر كەزەڭدىك قۇ­جات. سول سەبەپتى, ونى جۇزەگە اسىرۋعا باعىتتالعان وسىن­داي باستامالار ەسەپ ۇشىن ەمەس, ەلگە ناقتى پايداسى تيەتىن يگى ىس رەتىندە قولعا الىنۋى كەرەك. ەڭ باستىسى, بارىنىڭ شىنايى, اشىق بول­عانى جون. ياعني, تاريحتى وزىمىزگە لايىقتاپ, بۇرمالاماي, ناقتى تۇردە نا­سيحاتتاۋعا تيىسپىز. سوندىقتان باي­قاۋعا قاتىسۋشىلار وسىنداي تۇستاردى ەسكەر­گەنى جون بولار. وسى تۇستا كور­كەم ادەبيەت پەن پۋبليتسيستيكانىڭ دا اراجىگىن جەتە تۇسىنۋىمىز كەرەك. ماسەلەن, وسىن­داي باعدارلامالاردى دارىپتەپ جازعاندا كور­كەم شىعارمادا بارى وبرازدى تۇر­دە بەرىلۋى مۇمكىن. تىپتى شىعارمادا باع­دارلامانىڭ اتىن مۇلدەم اتاماۋعا دا بو­لادى. ال پۋبليتسيستيكادا بارىن اشىق ايتادى. وسى جاعىن دا نازاردان تىس قال­دىرۋعا بولمايدى.

ساۋىتبەك ابدراحمانوۆ, ماجىلىس دەپۋتاتى:


– ەلباسىمىزدىڭ «ۇلى دالانىڭ جەتى قىرى» اتتى ما­قالاسى بىزدى ماقتانىش سەزىمگە عانا بولەپ قويماۋى كە­رەك. بۇل – بارشا قازاقستاندىقتارعا جۇكتەلىپ وتىر­عان ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك. سوندىقتان ونىڭ وزىندىك سال­ماعى دا بار. وسى تۇرعىدان كەلگەندە «نۇر وتان» پار­تيياسى قولداۋعا لايىق باستامانى قولعا الىپ وتىر. باي­قاۋدىڭ «ۇلى دالا» دەپ اتالۋىنىڭ وزى بىزدىڭ تاريحي سا­نامىزدى جاڭعىرتۋعا سەپتەسەتىن جوبا ەكەنىن اڭعار­تادى. ال ەندى وسىنداي بايقاۋلار بىزگە نە بەرەدى دەگەنگە كەلەيىك. وتكەن عاسىردىڭ 60-70 جىلدارىنا دەيىن قازاق ادەبيەتىندەگى بالالار ادەبيەتى كەنجەلەپ قالعان بولاتىن. بەردىبەك سوقباقپاەۆ, ساپارعالي بەگالين, مۇزافار الىمباەۆ سيياقتى قاداۋ-قاداۋ تۇلعالار قالام تار­تاتىن. ال 70 جىلدارى «جالىن» الماناحى جارىق كوردى. كەيىن «جالىن» باسپا­سى اشىلىپ, جىل سايىن بالالار مەن جاس­تارعا ارنالعان شىعارمالارعا بايقاۋ جارييالاۋ داستۇرگە اينالدى. سونىڭ ارقاسىندا اينالاسى جيىرما شاقتى جىل ىشىندە قازاقتىڭ مىقتى بالالار پرو­زاسى مەن بالالار پوەزيياسى قالىپتاستى. بۇل ەشقاشان ۇمىتىلمايتىن ەرەكشە جاعداي. سوندىقتان «نۇر وتان» پار­تيياسىنىڭ باستاماسىمەن قولعا الىنعان ىستىڭ مىندەتتى تۇردە جاقسى جەمىس بەرە­تىنىنە وز باسىم سەنەمىن.

نەسىپبەك ايتۇلى,
اقىن, قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ
سەكرەتاريات مۇشەسى:


– ەلباسى وزىنىڭ جاڭا جولداۋىندا كەلەسى جىلدى جاس­تار جىلى دەپ جارييالادى. ال كەشەگى «ۇلى دالانىڭ جەتى قىرى» ماقالاسىندا تاريحىمىزدى دارىپتەيتىن بىرقاتار يگى باستامالاردى اتاپ كورسەتتى. «نۇر وتان» پار­تيياسىنىڭ بۇل بايقاۋى – وسى ەكى ستراتەگييالىق قۇ­جاتتىڭ دا جۇگىن كوتەرىپ تۇرعان ماڭىزدى قادام. پرەزيدەنتىمىزدىڭ اتالعان ماقالاسى بارشا قازاقتىڭ جۇرەگىن تەبىرەنتىپ, كوڭىلىن قوزعادى. كوپتىڭ كوكەيدە جۇرگەن سوزىن ايتتى. بۇل جەردە «جەتى قىرى» دەپ اتالۋى دا بەكەر ەمەس. جەتى دەگەن – بىز ۇشىن كيەلى سان. ەلباسى وسى جەتى ارنانى كەمەل­دىكپەن اشىپ بەرىپ وتىر. ارى قاراي بۇل يگىلىكتەردى ىسكە اسىرۋ, سول جولدا جۇمىس ىستەۋ, تاريحىمىزدى زەرتتەپ, كەلەر ۇرپاقتىڭ زەردەسىنە توقۋ – اربىر قازاق­ستاندىقتىڭ موينىنداعى ازاماتتىق پارىزى. وسى تۇرعىدان كەلگەندە, «نۇر وتان» پارتيياسىنىڭ بۇل عيبراتتى ىسكە زييالى قاۋىمدى, سونىڭ ىشىندە جاس اقىن-جازۋشىلاردى جۇمىلدىرۋى – وتە قۇپتارلىق دۇنيە. سوندىقتان قازاقستان جازۋ­­شىلار وداعى تاراپىنان دا بۇل بايقاۋدىڭ تابىستى ارى جەمىستى وتۋىنە بار­­لىق جاعداي جاسالادى.

ابىلايحان جۇماش

بولىسۋ:

1 پىكىر جازىلعان

  1. مەيرىم 14 قاڭتار, 2019 at 17:12 جاۋاپ

    «ۇلى دالانىڭ جەتى قىرى» اتتى ن.ا.نازارباەۆتىڭ ماقالاسىنا وراي جاستارعا بەرىلگەن مۇمكىندىك بويىنشا باعىمدى سىنايىن دەپ ەدىم جازعان ماقالامدى قانداي سايتقا سالام س/م مەيرىم

پىكىر جازۋ


*