داستۇرلى دىندى دارىپتەۋ قاجەت

592
0
بولىسۋ:

جامبىل وبلىسى اكىمدىگى وڭالتۋ ورتالىعىنىڭ قولداۋىمەن تاراز قالاسى جانە جامبىل, قورداي, شۋ اۋداندارىندا داستۇرلى ەمەس دىني اعىمدار ىقپالىنا ۇشىراعان 20-عا جۋىق ازاماتشامەن جەكە كەزدەسۋ جۇمىستارى مەن وبلىستىق «ھيباتۋللا تارازي» مەشىتىندە مەشىت ازاماتشالارىمەن كەزدەسۋلەر وتتى.

شارانى وبلىستىق «قازاقستان ستۋدەنتتەرى اليانسى» جاستار قوعامدىق بىرلەستىگى «رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلا­ماسى شەڭبەرىندە داستۇرلى ەمەس دىني اعىمداردىڭ ىقپالىنا ۇشىراعان ازاماتشالار اراسىندا بەيىمدەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ جوباسى اياسىندا ۇيىمداستىردى. ماقساتى – «دىني بىر­لەستىكتەر تۋرالى» زاڭدى تۇسىندىرۋ, سون­داي-اق دىننىڭ ادام ومىرىندە الا­-تىن ورنى تۋرالى مالىمەت بەرىپ, قازىرگى دىني اعىمدار تۋرالى جالپى تۇسىنىگىن قالىپتاستىرۋ.
وبلىستىق «ھيباتۋللا تارازي» مەشىتىنىڭ ۇستازى, دىنتانۋشى زەينەپ ۇسەنوۆا ازاماتشالاردىڭ دىني باعى­تىن, بىلىمىن انىقتاۋ ماقساتىن­داعى سۇراقتارعا جاۋاپ بەرىپ, دىني ەكسترە­ميزم مەن تەرروريزمنىڭ زارداپتارى, شىعارىپ جاتقان بۇلىكتەرى جايلى تۇ­سىندىردى. سونداي-اق دىننىڭ نەگىزگى نورمالارى جايىندا تۇسىندىرمە جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.
م.دۋلاتي اتىنداعى تاراز مەملە­كەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ وقىتۋشىسى, پسيحولوگ ايگۇل ابدراحمانوۆا ازامات­شالاردىڭ پسيحولوگييالىق پورترەتىن جاساپ, بىرقاتار كەڭەس بەردى. سونىمەن بىرگە, دىني ەكسترەميزم مەن تەرروريزم­نىڭ قوعامعا تيگىزەر زييانى مەن زار­داپتارى جانە ولارمەن كۇرەسۋ جولدا­رىن جۇرگىزۋ تۋرالى اتاپ ايتتى.
بۇعان قوسا, مەدرەسە شاكىرتتەرىمەن جامبىل وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىنە, قاراحان بابا كەسەنەلەرىنە «رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسى اياسىندا قاسيەتتى جەرلەرىمىزدى جاستار اراسىندا دارىپتەۋ, تانىستىرۋ ماقسا­تىندا ەكسكۋرسييا جۇمىستارى ۇيىمداس­تىرىلدى.

بيبىنۇر سەيىتبەك,
جامبىل وبلىسى
«قازاقستان ستۋدەنتتەرى اليانسى»
جاستار قوعامدىق بىرلەستىگى
توراعاسىنىڭ ورىنباسارى

بولىسۋ:

پىكىر جازۋ


*