ۆيدەوبايلانىس ارقىلى كومەك الۋعا بولادى

1725
0
بولىسۋ:

EXPO – 2017 كورمەسىندەگى «تسيفرلىق قازاقستان» پاۆيلونىندا «تۇرعىن­ۇيقۇرىلىسجيناقبانكىنىڭ» وكىلدەرى تىڭ جاڭالىقتا­رىمەن بولىستى. بانك كليەنتتەرىنە ەندى ۆيدەو­بايلانىس كومەگىمەن «نۇرلى جەر» باعدارلاماسى تۋرالى كەڭەس الۋىنا بولادى.

ۆيدەوبانكينگ تەحنولوگييا مەنەدجەرمەن ۆيدەوبايلانىس ارقىلى حابارلاسىپ, «نۇرلى جەر» باعدارلاماسىنىڭ شارت­تارى, باعدارلاما اياسىندا سالى­نىپ جاتقان تۇرعىن ۇيدىڭ شارشى مەترىنىڭ باعاسى, سونىمەن قاتار, دايىن نىساندار مەن بانك ونىم­دەرى تۋرالى قاشىقتىقتان كەڭەس الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ازىرگە بۇل قىزمەت تەست تۇرىندە الماتى جانە ورال قالالارىنىڭ تۇرعىندارى ۇشىن قولجەتىمدى بولىپ وتىر. سونىمەن قوسا, ازىرشە تەك بانك بولىمشەلەرىندە قولدانىلادى. جاڭا سەرۆيس بانكتىڭ بارلىق بولىمشەلەرىندە كەلەر جىلدان باستاپ جۇمىس ىستەمەك. «مەنەد­جەرگە كەزەككە تۇرماس ۇشىن سالىم­شى ارنايى قىزمەت كورسەتۋ ايما­عىنا وتىپ, وپەراتورعا حابارلاسىپ, وز سۇراعىن قويا الادى. بولاشاقتا بۇل قىزمەتتى ۇيالى تەلەفوننىڭ نەمەسە ۇيدەگى كومپيۋتەردىڭ كومە­گىمەن الۋ مۇمكىندىگى پايدا بولادى» دەيدى قازاقستاننىڭ «تۇرعىنۇي­قۇرىلىسجيناقبانكى» اق باسقارما توراعاسى لاززات يبراگيموۆا.
شارا بارىسىندا baspana.kz جىلجىمايتىن مۇلىك پورتالى تانىستىرىلدى. جىل سوڭىنا دەيىن جۇمىس ىستەيتىن پورتال «نۇرلى جەر» باعدارلاماسى ايا­سىندا ۇي بەرۋدىڭ نەگىزگى قۇرالى بولماق. ياعني, «نۇرلى جەر» باعدارلاماسى اياسىندا سالىنىپ جاتقان رەسپۋبليكاداعى بارلىق نىساندار تۋرالى اقپارات بەرەتىن ۇلكەن بازا. سول جەردەن پاتەر قاراۋعا, قاجەتتى نىساندى تاڭ­داۋعا, تولەم جۇرگىزۋگە قابىلەتتى­لىگىڭدى ەسەپتەۋگە بولادى.
− قازىرگى تاڭدا 975 مىڭ سالىمشى ەسەپتەلىپ وتىر. اركىم­نىڭ دە جەدەل ارى ىڭعايلى قىزمەت العىسى كەلەتىنى زاڭدى­لىق. سوندىق­تان ساندىق تەحنولوگييانى دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنۋدە. سونداي-اق, بانككە بارماي-اق عالامتور ارقىلى ەسەپشوتتى تەك­سەرۋگە, اقشا اۋدارىمدارىن جا­ساۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ينتەرنەت-بانكينگتى دە جەتىلدىرىپ جاتىر­مىز. قازىر وعان 275 مىڭ ادام تىركەلگەن. موبيلدى قوسىمشانى دا دامىتۋدامىز, بۇگىندە ونىڭ 70 مىڭنان استام پايدالانۋشىسى بار, – دەيدى لاززات يبراگيموۆا.
سونىمەن قاتار, بانكتىڭ تاعى بىر «كەڭەسشىلەردىڭ الەۋمەتتىك جەلىسى» اقپاراتتىق جۇيەسى تۇر­عىندارعا دەپوزيتتى بانككە كەل­مەي-اق اشۋعا مۇمكىندىك تۋدىرىپ وتىر. بانك اگەنتى پلانشەت نە­مەسە موبيلدى پرينتەرىن الىپ, سالىم­شىنىڭ ۇيىندە نەمەسە جۇمىسىندا وتىرىپ-اق شوت اشىپ بەرە الادى.


باا-نىڭ ۇلتتىق كۇنى وتتى

EXPO – 2017 حالىقارالىق مامانداندىرىلعان كورمەسى اياسىندا بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ ۇلتتىق كۇنى اتالىپ وتتى. مەملەكەت جاڭارتىلاتىن ەنەرگييا كوزدەرى سالاسىنداعى بىرقاتار جوبالاردى قولداۋ جانە قارجىلاندىرۋ ارقىلى تاجىريبەسىمەن بولىستى. مەملەكەتتىڭ تىنىق مۇحيت سەرىكتەستىك قورى, ابۋ-دابي دامۋ قورى جانە جاڭارتىلاتىن ەنەرگييا كوزدەرى جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىكپەن (IRENA) ىنتىماقتاستىعى باا-نىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدەگى بەدەلىن جانە ەكولوگييالىق تازا ەنەرگييا سالاسىنداعى شەشىمدەردى دايىنداۋداعى ۇلەسىن كورسەتەدى.

جيىننىڭ رەسمي بولىگىندە سوز سويلەگەن باا ۇلتتىق بۇ­قا­رالىق اقپارات قۇرالدارى كە­ڭەسىنىڭ باس ديرەكتورى مان­­سۋرا ال-مانسۋري بىرىك­كەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ EXPO – 2017 كورمەسىنە قاتىسۋى بولا­شاق ەنەرگەتيكا سالاسىن قالىپتاس­تىرۋدا, سونداي-اق «بولاشاق ەنەرگيياسى» تاقىرى­بىنداعى وزگە ەلدەردىڭ وزىق تاجىريبە­لەرىن, نەگىزگى تەندەن­تسييالارى مەن تەحنولوگييالارىن زەرتتەۋ سالاسىنداعى ۇلەسىن كورسەتۋگە بىرەگەي مۇمكىندىك بەرگەندىگىن اتاپ وتتى.
EXPO – 2017 كورمەسى جا­ڭار­­تىلاتىن ەنەرگييانى, جاسىل ەكونوميكانى دامىتۋ ماڭىز­دىلىعىن, سونداي-اق اتالعان باعىت بويىنشا جاڭا تەحنولو­گييالاردى ەنگىزۋ قا­جەت­تىلىگىن كورسەتتى. بۇل بالا­مالى ەنەرگييا كوزدەرىنە ەرەك­شە كوڭىل بو­لىنگەن باا-نىڭ ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستاردى تۇرلەندىرۋ جونىن­دەگى ستراتە­گيياسىندا كورىنىس تاپتى. اتالعان ستراتەگييا كۇن, سۋ جانە جەل سيياقتى ەنەرگييا كوزدەرىنىڭ قولايلى بالانسىن قۇرۋعا با­عىتتالعان. اتقارىلعان جۇمىس ناتيجەسىندە جاڭارتى­لاتىن ەنەرگييا كوزدەرى جونىن­دەگى حا­لىقارالىق اگەنتتىگىنىڭ شتاب-پاتەرى باا استاناسى ابۋ-دابيدا قۇرىلدى, دەپ قو­رى­­­تىن­دىلادى مانسۋرا ال-مانسۋري.
وز كەزەگىندە ينۆەستي­تسييا­لار جانە دامۋ مينيسترىنىڭ ورىن­باسارى تيمۋر توقاباەۆ EXPO – 2017 كورمەسى جاسىل تەح­نو­لوگييالار, مادەنيەتتى دا­مىتۋ جانە قورشاعان ورتانى قورعاۋ سالالارىنداعى جەتىس­تىكتەردى ۇسىنۋ ۇشىن تاماشا مۇمكىندىك ەكەندىگىن اتاپ وتتى. سونداي-اق تيمۋر توقاباەۆ ەكى ەل 25 جىل ارالىعىندا ەنەرگە­تيكا سالاسى جانە باسقا دا كوپ­تەگەن باعىتتار بويىنشا وزارا تىعىز قارىم-قاتىناس ورنات­قانىن ايتتى. سوڭعى جىل­دارى ەكى ەل اراسىنداعى ساياسي جانە ساۋدا-ەكو­نومي­كالىق ىنتىماق­تاستىق بەل­سەندى دامىپ كەلەدى.
«حالىقارالىق قارجى ورتالىعىن EXPO اۋماعىندا قۇرۋ بارىسىندا دۋبايدىڭ تاجىريبەسى وتە ماڭىزدى بولدى. ناتيجەسىندە بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى ينۆەستور­لارى ۇشىن دە جاڭا مۇمكىن­دىكتەرگە جول اشىلادى جانە باا ازاماتتارى ۇشىن قولدا­نىستاعى ۆيزاسىز رەجيم بار­لىق باعىتتار بويىن­شا ىنتى­ماقتاستىقتى دامىتۋعا ىقپا­لىن تيگىزەدى» دەدى تيمۋر توقاباەۆ.
بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى دامىعان ەلدەر قاتارىنداعى گەرمانييا, فرانتسييا, اقش جانە اۆسترالييامەن بىرگە جا­ڭار­تىلاتىن ەنەرگييا كوزدە­رى جونىندەگى كەڭەسكە مۇشە. باا ۇلتتىق پاۆيلونى كلي­ماتتى باقىلاۋ سالاسىنداعى شەشىم­دەردى جانە ەنەرگەتيكا سالاسىن­داعى نەگىزگى جاھاندىق باستا­مالاردى ۇسىنادى. سونداي-اق مۇندا بولاشاقتا ۇلتتىڭ دامۋى مەن وركەندەۋىنە ىقپال ەتەتىن بىرقاتار زەرتتەۋ جوبالارى مەن جوسپارلارى كورسەتىلگەن.


ەرىكتىلەر ماراپاتتالدى

EXPO – 2017 كورمەسىنىڭ ۇزدىك ەرىكتىلەرى ماراپاتقا يە بولدى. ۇش اي بويى كورمەنىڭ باسى قاسىندا جۇرگەن 100-دەن استام ەرىكتى مىناداي ساناتتار بويىنشا ماراپاتتالدى: ۇزدىك بەستىك, «التىن ەرىكتىلەر», تيم-ليدەرلەر, ۇزدىك بەلسەندىلەر.

ۇزدىك بەستىكتەر قاتارىنا كىرگەندەر الييا داۋرەنبەكوۆا, «التىن ەرىكتى» ‒ باتيما قۇسايى­نوۆا, شەتەلدىك يتاليياندىق ەرىكتى ‒ ماتييا دەماركي, دياس تالعاتۇلى.
«استانا EXPO – 2017» ۇق» اق باسقارما توراعاسى احمەتجان ەسىموۆ پەن بىلىم جانە عىلىم مينيسترى ەرلان ساعاديەۆ اتالعان ەرىكتىلەرگە سەرتيفيكاتتار جانە ەستەلىك سىيلىقتاردى تاپسىردى. وز سوزىندە احمەتجان ەسىموۆ ەرىكتىلەر وز مىندەتتەرىن جوعارعى دەڭگەيدە ورىنداعانىن اتاپ وتتى.
«ۆولونتەرلىك قىزمەت – كور­مەنىڭ تابىستى وتۋىنىڭ ماڭىزدى فاكتورى جانە كورمە جۇمىسى­نىڭ جەكە فۋنكتسيونالدى باعى­تى. EXPO – 2017 كورمەسى اياسىندا بار­لىعى 8,5 ادام ىرىكتەلىپ, ارنا­يى وقىتىلدى. ولاردىڭ 5,5 مىڭى كورمە اۋماعىندا جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك الدى. استا­نادان – 2500-دەن استام, الما­تىدان – 900, ەل وڭىرلەرىنەن 1600 ەرىكتى جۇ­مىلدىرىلدى. سونداي-اق رەسەي, قىتاي, اقش, بەلگييا, يتالييا, پولشا, موڭعولييا, قىر­عىزستان جانە وزگە مەملەكەت­تەردىڭ ەرىكتى­لەرى وز ۇلەسىن قوستى. ەرىكتىلەردىڭ ورتاشا جاسى – 19, ەڭ ۇلكەنى 70-تە. «التىن ەرىك­تىلەر» دەپ اتالا­تىن 30 ەرىكتى. كورمەنىڭ باستالۋ ۋاقىتىنان باستاپ جۇمىس ىستەۋدە جانە 4 كۇن­نەن كەيىن كورمەنىڭ جابىلۋ سالتاناتىنا قاتىسادى. كورمە­نىڭ جۇمىسى بارىسىندا 3 وتبا­سىلىق جۇپ قۇرىلدى» دەپ مالىم­دەدى احمەتجان ەسىموۆ.
ماراپاتتاۋ راسىمى الي وكا­پوۆ, الماس كىشكەنباەۆ سيياقتى ەسترادا جۇلدىزدارى مەن ەرىكتىلەر قاتىسقان كونتسەرتتىك باعدارلا­مامەن جالعاستى.
ايتا كەتەيىك, كورمەنىڭ 3 اي جۇ­مىسى بارىسىندا قازاقستان­نىڭ 16 وبلىسى جانە الەمنىڭ 35 ەلىنەن كەلگەن ۆولونتەرلەر 16 باعىت بويىنشا كۇنىنە 8 ساعات بويى 3 ماۋسىممەن وز مىندەتتەرىن ورىندادى.

بەتتى دايىنداعان نۇرسۇلۋ مىرزاحمەت

بولىسۋ:

پىكىر جازۋ


*