سەلدىڭ الدىن الاتىن كەز كەلدى

1652
0
بولىسۋ:

ەلىمىزدە جىل سايىن ناۋرىز ايىنىڭ باسىندا وتكىزىلەتىن رەسپۋبليكالىق كوماندالىق-شتابتىق وقۋ-جاتتىعۋى باستالدى. «كوكتەم – 2017» رەسپۋبليكالىق وقۋ-جاتتىعۋ بارىسىندا ازاماتتىق قورعاۋ مەملەكەتتىك جۇيەسىنىڭ باسقارۋ ورگاندارى, كۇشتەرى مەن قۇرالدارى كوكتەمگى سۋ تاسقىنى كەزەڭىندە بولۋى ىقتيمال توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋعا, سەلدىڭ زارداپتارىن جويۋ بويىنشا ىس-قيمىلدارعا دايىندالادى. ىىم توتەنشە جاعدايلار جونىندەگى كوميتەتى وتكىزىپ جاتقان رەسپۋبليكالىق كوماندالىق-شتابتىق وقۋ-جاتتىعۋدىڭ نەگىزگى كوشپەلى باسقارۋ شتابى بيىل قوستاناي قالاسىندا ورنالاسقان.

رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگىندە جەر قارايا باستاعانمەن تاۋلى اي­ماق­تارىندا, سولتۇستىك, شىعىس وبلىستارىندا قالىڭ تۇسكەن قار ەندى وتىرا باستادى. جىلدىڭ وسى مەزگىلىندە تاۋ بەتكەيلەرىندەگى نىعىزدالعان سەڭدەردىڭ مۇرتى بۇ­زىلىپ, سەل جۇرۋ قاۋپى تۋىندايدى. سوعان بايلانىستى ىىم توتەنشە جاعدايلار جونىندەگى كوميتەتى كوكتەمگى سۋ تاسقىنى كەزەڭى شارت­تارىنداعى توتەنشە جاعدايلاردى جويۋعا ازاماتتىق قورعاۋ مەم­لەكەتتىك جۇيەسى مەن حا­لىقتىڭ ازىرلىگىن جانە قابىلەت­تىلىگىن ارت­تىرۋ, ازاماتتىق قورعاۋ قىزمەتتەرى مەن قۇرالىمدارىنىڭ كوكتەم كەزەڭىندەگى توتەنشە جاع­دايلارعا ازىرلىگىن تەكسەرۋ ماق­ساتىندا كە­زەكتى رەسپۋبليكالىق وقۋ-جات­تىعۋلارىن وتكىزىپ جاتىر.
ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىردە «كوك­تەم – 2017» رەسپۋبليكالىق كو­ماندالىق-شتابتىق وقۋ-جات­تىعۋى اياسىندا ازاماتتىق قورعاۋ اۆا­رييالىق-قۇتقارۋ قىزمەتتەرى­مەن جانە قۇرالىمدارىمەن تاك­تيكالىق-ارنايى جاتتىقتىرۋ­لارىن وتكىزۋ جوسپارلانعان. كوك­تەمگى توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ بويىنشا ۇيىمداس­تىرىلىپ وتىرعان وقۋ-جاتتىعۋعا ورتالىق اتقارۋشى ورگاندار, وبلىس­تاردىڭ, استانا جانە ال­ما­تى قالالارىنىڭ جەرگىلىكتى اتقا­رۋشى ورگاندارى سيياقتى ازامات­تىق قورعاۋ مەملەكەتتىك جۇيەسىنىڭ بارلىق ورگاندارى, توتەنشە جاع­دايلاردىڭ الدىن الۋ جانە ولار­دىڭ زارداپتارىن جويۋ جونىندەگى كوميسسييالار, وبلىس­تىق, اۋدان­دىق جانە قالالىق ازاماتتىق قور­عاۋ قىزمەتتەرى, اۆارييالىق-قۇت­قارۋ قىزمەتتەرى مەن قۇرالىمدارى جۇمىل­دى­رىلعان.
– وقۋ-جاتتىعۋعا دايىندالۋ جانە ونى وتكىزۋ بارىسىندا – كوكتەمگى توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ جانە جويۋ كەزىندە ازاماتتىق قورعاۋدىڭ باعىنىستى كۇشتەرى مەن قۇرالدارىن باسقارۋ بويىنشا ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارىنىڭ ۇيلەس­كەن ىس-قيمىلدارى جانە وزارا جا­سالاتىن ىس-قيمىلداردى جەتىلدىرۋ, جەرگىلىكتى تۇرعىنداردى قۇلاقتان­دىرۋ جانە بايلانىس جۇيەلەرىنىڭ ازىرلىگىن تەكسەرۋ, ازاماتتىق قور­عاۋ مەملەكەتتىك جۇيەسىنىڭ بارلىق دەڭگەيدە جەدەل كەزەكشىلىكتى, بولجاۋ جۇ­مىسى مەن ديسپەتچەرلىك قىزمەتتى, مونيتورينگ جۇرگىزۋدى ۇيىمداس­تىرۋ, ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قور, ازىق-تۇلىك پەن مەديتسينالىق رەزەرۆتەردى قۇرۋ, سۋ تاسقىنى قاۋپى بولجامدارىن ەسكەرە وتىرىپ, اۋماقتاردىڭ قاۋىپ­سىزدىك پاسپورت­تارىنا, تج جويۋ بويىنشا ىس-قيمىل جوسپار­لارىنا, ەۆاكۋا­تسييالاۋ مەن وزارا ىس-قيمىل جاساۋ ىس-شارالارىنا ناقتىلاۋ جانە تۇزەتۋلەر ەنگىزۋ, توتەنشە جاع­دايلاردىڭ الدىن الۋ جانە ولاردى جويۋ جونىندەگى كو­ميسسييانىڭ, سۋ تاسقىنىنا قارسى جانە ەۆاكۋا­تسييالاۋ كوميسسييا­لارىنىڭ, ازا­مات­تىق قورعاۋ قىز­مەتتەرى مەن قۇرالىمدارى جەدەل شتابتارىنىڭ جۇمىسىن ۇيىمداس­تىرۋ, سۋ تاس­قىنى, سۋ باسۋلار مەن سۋ جايىلۋ­لار شارتتارىنداعى ىس-قيمىلدارعا تۇسىندىرۋ جانە حا­لىق­تى وقىتۋدى ۇيىم­داستىرۋ سيياق­تى جۇمىستاردى ات­قارىپ جاتىرمىز.

الماتى قالاسى بويىنشا جاتتىعۋعا 2 مىڭ ادام, 678 تەحنيكا قاتىسۋدا. قازىر الاتاۋ اۋدانىنداعى ەنەرگەتيك ەلدىمەكەنىندە قارعالى وزەنىنىڭ ارناسىن تازالاۋ, سۋ جۇرەتىن جەرلەردى تەرەڭدەتۋ, جاعالاردى بەكىتۋ سيياقتى سەلدەن قورعاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. وعان 139 ادام, 24 تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى. بۇرىنعى جىلدارى كوكتەم كەزىندە مۇندا 30 شاقتى ۇيدىڭ اۋلاسىنا سۋ جايىلعان بولاتىن, – دەيدى الماتى قالالىق تجد ازاماتتىق قورعانىس باسقارماسىنىڭ باستىعى, پولكوۆنيك قالىمبەك اقبۇزاۋوۆ.
رەسپۋبليكا بويىنشا تاۋلى ايماقتاردا سەلدەن قورعاۋ جۇمىستارى سال بۇرىنىراق باستالدى. مىسالى, شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى «قازسەلدەنقورعاۋ» مم ماماندارى بۇدان بىر-ەكى اپتا بۇرىن قار كوشكىندەرىن جانە سەل قاۋپىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا «وسكەمەن – تاۋلى ۇلبى – سەۆەرنوە» تاس جولىندا پروفي­لاكتيكالىق قار كوشكىنىن تۇسىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى. ناتيجەسىندە, قاۋىپتى جەرلەردەن 21 500 تەكشە مەتر قار تۇسىرىلىپ, قۇتقارۋ قىزمەتى ايماقتاعى كوشكىن جانە سەل قاۋپىنىڭ الدىن الدى. «قازسەلدەنقورعاۋ» مم الماتى قالالىق پايدالانۋ باسقارماسىنىڭ ماماندارى تالعار اسۋىنىڭ وڭتۇستىك-شىعىس باۋرايىنداعى «شكولنيك» شىڭىندا 2000 تەكشە مەتر قار كوشكىن تۇسىردى. قازىرگى ۋاقىتتا تالعار اسۋىنىڭ وڭتۇستىك-شىعىس باۋرايىندا قار كوشكىندەرى جانە سەل جۇرۋ قاۋپى جوق.
كوكتەمگى توپان سۋ سولتۇستىك وب­لىستاردا الى جۇرە قويعان جوق. كۇننىڭ كوزى كۇرت جىلىپ, ەرىگەن قاردىڭ سۋى كۇرت كوبەيگەن جاعدايدا كوپتەگەن ەلدى­مەكەندەرگە سۋ جايىلادى. تاۋلى قىراتتاردان ساي سالاعا تاسىپ اققان كوكتەمگى سۋ وزەندەرگە, كولدەرگە كەلىپ قۇيادى. ەرىپ ۇلگەرمەگەن وزەن بەتىندەگى مۇزدىڭ ۇستىنە سۋ شىعىپ كەتىپ, جاعالاۋداعى ەلدىمەكەندەردى باسىپ قالاتىن جاعدايلار جيى بولادى. اۋا رايىنىڭ كۇرت وزگەرىپ, قىس بويىنا تۇسكەن قالىڭ قاردىڭ تەز ەرۋىنە بايلانىستى, باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ وزەندەرىندە سۋ دەڭگەيىنىڭ كوتەرىلۋ قاۋپى بار. وتكەن جىلدارى دەركول جانە شاعان وزەندەرىندە مۇز جۇرۋ كەزىندە مۇزدىڭ ارناعا كەپتەلۋى جيى بولدى. بقو تجد جەدەل-قۇتقارۋ جاساعىنىڭ سۇڭگۋىرلىك-قۇتقارۋ قىزمەتىنىڭ باسشىسى ا.ەرەمەەۆتىڭ مالىمدەۋىنشە, مۇز كەپتەلىستەرىن بولدىرماۋ ماقساتىندا باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تجد جەدەل-قۇتقارۋ جاساعىنىڭ قۇت­قارۋشىلارى سۋ كەتۋدىڭ الدىن الۋ جۇ­مىس­تارىنا كىرىسىپ كەتتى. ولار مۇز قالىڭدىعىن السىرەتۋ ۇشىن ونى بۇرعىلاپ جانە وسىندى بۇتاقتاردى كەسىپ, سۋ بەتىنە تۇسكەن اعاشتاردى جينادى. بۇگىنگى كۇنى دەركول ساعاسىندا, دەركول, شاعان جانە جايىق وزەندەرىندەگى بۇرىلىستاردا جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە. جۇمىستار 50 مىڭ شارشى مەتر اۋماقتا جاسالدى. ۇش كۇن ىشىندە 5639 ويىق بۇرعىلاندى. وبلىس بويىنشا مۇز كەپتەلىسى بولۋى مۇمكىن, سۋ باسۋ قاۋپى بار جەرلەردى جانە قاردىڭ قالىپتى ەرۋىن قۇتقارۋشىلار ۇنەمى قاداعالاپ وتىرادى.
رەسپۋبليكاداعى سىردارييا, ەسىل سيياقتى سەل جۇرۋ قاۋپى بار بارلىق وزەندەردىڭ بويىندا وسىنداي توپان سۋدىڭ الدىن الۋ بويىنشا قاۋىرت جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر.

قايىرجان تورەجان

بولىسۋ:

پىكىر جازۋ


*